Home

Nieuws:
- Zorgen over verloop verkoopproces


Welkom op de website van de commissie waardebepaling bloot eigendom.

De commissie waardebepaling bloot eigendom heeft op verzoek van Staatsbosbeheer een onafhankelijk advies uitgebracht. Het advies gaat over de taxatiemethode voor de waardebepaling van de bloot eigendom van de percelen waarop Staatsbosbeheer een erfpachtrecht heeft gevestigd ten behoeve van een groot aantal (recreatie)woningen op de Waddeneilanden. Het advies behandelt ook de vraag via welke methode deze waardebepaling kan worden uitgevoerd.

De commissie heeft op 26 februari 2013 een conceptadvies uitgebracht. Op deze website treft u aan: (1.) een brief met bijlagen aan de erfpachters van 26 februari 2013 en (2.) het concept advies met bijlagen. Op 27 februari 2013 zijn enkele tekstuele onvolkomenheden hersteld.

De commissie heeft diverse zienswijzen op het concept ontvangen. Erfpachters, Staatsbosbeheer, brancheorganisaties, belangenverenigingen en overige belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om op het conceptadvies te reageren. Alle reacties werden door de commissie betrokken bij de totstandkoming van het definitief advies. Door zowel enkele erfpachters als Staatsbosbeheer zijn in de eindfase nadere gegevens aangeleverd en verduidelijkingsvragen gesteld.

De commissie heeft op 7 juni 2013 om 10.00 uur het definitief advies aan Staatsbosbeheer overhandigd. Op hetzelfde moment is het definitief advies met alle bijlagen geplaatst op deze website. 

De commissie waardebepaling bloot eigendom,

W.J.E. van der Werf (voorzitter)

P.C. van Arnhem

P.G. Jager

© Van der Feltz Advocaten, 2013 (Contact)